News & Events

Go Back

bylw kwlj ivKy ie`k hPqy dw PYkltI ifvYlpmYNt pRogrwm SurU

Amr ShId bwbw AjIq isMG juJwr isMG mYmorIAl kwlj bylw ivKy imqI 23/07/2018 qoN imqI 29/07/2018 q`k PYkltI ifvYlpmYNt pRogrwm c`l irhw hY[ kwlj dy ipRMsIpl surmu~K isMG ny d~isAw ik ies pUry hPqy dOrwn v`K-v`K bulwry is~iKAw nwL sbMDq jwxkwrI AiDAwpkW nwL sWJI kr rhy hn[ A~j dy AwDunIkrn Aqy ivigAwn dy Xu~g iv`c is~iKAw dy Kyqr iv`c nvIAW-nvIAW qbdIlIAW Aw rhIAW hn, ies leI hr AiDAwpk dw smyN dw hwxI hoxw bhuq jrUrI hY Bwv ausnUM A`j dy bdldy hlwqW Anuswr Awpxy igAwn iv`c vwDw krdy rihxw cwhIdw hY[

pRogrwm dy pihly idn pMjwbI XUnIvristI pitAwlw dy bwieEtYknwlojI ivBwg dy swbkw muKI fw.Arunw BwtIAw, kwlj pRbMDk kmytI dy pRDwn s.sMgq isMG lONgIAw, sk`qr s.jgivMdr isMG, mYnyjr s.suKivMdr isMG ivskI, ipRMsIpl surmu~K isMG, fwierYktr PwrmysI kwlj fw.sYlyS Srmw ny AiDAwpkW dI hwjrI iv`c SmW roSn krky kIqI, fw. Arunw BwtIAw ny is~iKAw dy Kyqr iv`c Awaux vwLIAW cunOqIAW qy ivsQwrpUrvk cwnxw pwieAw[ imqI 24/07/2018 nUM srkwrI kwlj guru kw KUh muMny dy ipRMsIpl fw. sMqsuirMdrpwl isMG ny ieh d`isAw ik ikvyN ie~k AiDAwpk ividAwrQI dy jIvn nUM bdl skdw hY Aqy iks qrWH auh ividAwrQI bulMdIAW qy phuMcdw hY[ auhnW ikhw ik hr AiDAwpk dw ieh Prj hY ik ividArQI v`loN kIqy iksy vI pRSn nUM AxgOilAw nw kry qW jo ividAwrQI loNVIdw igAwn pRwpq krky smwj iv`c Awpxw Xog sQwn bxw sky[ auhnW Awpxy AiDAwpkW dIAW audwhrnW idMdy hoey auhnW nUM mOjUdw siQqI iv`c phuMcwaux leI AiDAwpkW dw vfmu~lw Xogdwn irhw hY[ pRogrwm dy qIsry idn AweI.AweI.tI. rUpngr dy kYimstrI ivBwg dy pRo.fw.nirMdr isMG ny aucyrI is~iKAw dIAW cunOqIAW sbMDI d~

sdy hoey kuAwltI, ienrolmYNt, ienPrwstrckr nUMU ivigAwn nwl joV ky bhuq pRBwvSwlI lYkcr id`qw[ auhnW ikhw cunOqIAW nUM cunOqIAW nw smJ ky mOky smJxy cwhIdy hn[ ies smyN fw.sqvMq kOr SwhI, fw.bljIq isMG, pRo.mmqw AroVw, pRo.sunIqw rwxI, pRo.rkyS joSI, pRo.cwrU im~qrw, fw.hrpRIq kOr, pRo.gurlwl isMG, pRo.ieSU bwlw smyq smu~cw stwP mOjUd sI[