News & Events

Go Back

bylw kwlj ivKy nYSnl kwnPrMs hoeI

Amr ShId bwbw AjIq isMG juJwr isMG mYmorIAl kwlj, bylw ivKy mnu~KI AiDkwr Aqy smwijk inAW sbMDI kwnPrMs kIqI geI[ kwlj dy ipRMsIpl surmu~K isMG ny d`isAw ik ies kwnPrMs iv`c pMjwbI XUnIvristI pitAwLw dy rwjnIqI ivBwg dy muKI fw.jgrUp kOr, pMjwb XUnIvristI cMfIgVH dy mnu~KI AiDkwr ivBwg fw.nimqw gupqw Aqy kwnUMn ivBwg qoN fw. Brq ny iSrkq kIqI[ kwnPrMs dw audGwtn fw.jgrUp kOr ny Smw roSn krky kIqw[ kwnPrMs iv`c v~K-v~K kwljW qoN Awey fYlIgytW ny ies ivSy qy lgBg 50 pypr pyS kIqy[ v`K-v~K bulwirAW ny bolidAW mnu~KI AiDkwr qy smwijk inAW dy ivSy dI ie~k dUjy pRqI nyVqw d`sidAW ikhw ik ie`k vDIAw smwijk jIvn pRdwn krn leI smwijk ienswP dw hoxw bhuq jrUrI hY, ijs nwL smwijk smwnqw, AwzwdI qy BrwqrI Bwv dw rsqw Ku~ldw hY[ ahnW d`isAw ik smwijk inAW imlx nwl mnu~KI AiDkwrW dI sur~iKAw Awpxy Awp ho jWdI hY[ ipRMsIpl surmu~K isMG ny Awey bulwirAW qy v`K-v~K kwljW qoN Awey fYlIgytW nUM ‘jI AwieAw’ ikhw[ ies kwnPrMs dy vDIAw sMcwln leI fw.sqvMq kOr SwhI qy pRo.mmqw AroVw dI styj BUimkw dyKdy hI bxdI sI[ kwnPrMs dy pRbMD iv`c fw. bljIq isMG dI BUimkw srwhux Xog rhI AMq iv`c fw.nimqw gupqw ny kwnPrMs iv`c pyS kIqy pyprW dy jyqU fYlIgytW nUM ienwm qy srtIiPkyt vMfy[ ies mOky kwlj dw smUh stwP qy ividAwrQI hwjr sn[