News & Events

Go Back

bwieEtYknwlojI Aqy PUf pRosYisMg ividAwQIAW leI ieMtrpinEriSp qy sYmInwr

Amr ShId bwbw AjIq isMG juJwr isMG mYmorIAl kwlj bylw ivKy sYnsytweIjySn pRogrwm pRDwn mMqrI rozgwr auqpwdn (pI.AYm.eI.jI.) au~qy krvwieAw[ kwlj dy ipRMsIpl surmu~K isMG ny d~isAw ik ies pRogrwm nUM KwdI gRwm ieMfstrI kimSn ny spWsr kIqw Aqy kwlj ivKy irjzl sYNtr Pwr ieMtrpinEriSp ifvYlpmYNt Aqy ieMtrnl kuAwiltI AYSorYNs sY~l bylw ny AwXoijq kIqw[ ies pRogrwm iv`c s.sqivMdr isMG, sInIAr kMnsltYNt, s.crnjIq isMG, sInIAr kMnsltYNt Aqy s. hrBjn isMG, fI.AweI.sI. ropV Kws qOr qy ividAwrQIAW nUM Awpxw kMm srkwr dy sihXog nwL Kolx leI pRyirq kIqw ijs nwL auh dUsirAW nUM vI nOkrI pRdwn kr skdy hn[ ies mOky mMc dw sMcwln fw.privMdr kOr ny kIqw[ ies mOky ipRMsIpl swihb, fw. sqvMq kOr SwhI dI, fw.mmqw AroVw, muKI bwieEtYknlojI Aqy PUfpRosYisMg ivBwg ny Awey mihmwnW nUM snmwinq kIqw[ ies pRogrwm iv`c bwieEtYknwlojI, PUf pRosYisMg ivBwg dy 82 dy krIb ividAwrQIAW Aqy swry AiDAwpk swihbwn ny Bwg ilAw[