News & Events

Go Back

bylw kwlj ivKy 150 vIN gwDIN jYXµqI DUm-Dwm nwl mnweI

Amr ShId bwbw AjIq isµG juJwr isµG mYmorIAl kwlj bylw ivKy rwStrI iqauhwr ‘150 vIN gwDIN jYXMqIN’ bhuq hI DUm-Dwm nwl mnweI geI[ ies mOky ipMRsIpl fw. sqvµq kOr SwhI ny swry AiDAwpkW nwl auhnW dy Aihµsw dy pRcwr swJyN kIqy Aqy auhnW dy svdySI Aqy siqAwgRih dIAW lihrW qy crcw kIqI[ ivsQwrpUrvk jwxkwrI d`sidAW auhnW ny ikhw ik bhuq pihlW hI gWDI jI ny ‘myk ien ieµifAw’ dI Dwrxw duAwrw swirAW ƒ h~QW nwl kµm krn leI pRyirq kIqw sI, ijs qihq auhnW ny KwdI dy k`pVy bxw ky pwey Aqy ivdySI ayuqpwdW nMU C`f id`qw[ auh ie`k suqMqrqw sYnwnI dy nwl-nwl smwj suDwrk vI sn Aqy jwqIvwd vrgy smwijk klMk nUM dUr kIqw[ svdySI lihr dIAW is`iKAwvW pRqI jwgrUkqw pYdw krn leI kwlj dy AweI.ikau.ey.sI. duAwrw v`K-v`K pRogrwm AwXoijq kIqy gey ijhnW iv`c BwSx, sv`Cqw pRogrwm, postr myikMg Aqy v`K-v`K pySkwrIAW duAwrw gWDI jI dIAW DwrnwvW nMU l`gB`g 600 ividAwrQIAW q`k phuMcwieAw igAw[ ies mOky fw. bljIq isMG, fw. mmqw AroVw, shwiek pRo. ipRqpwl isMG, shwiek pRo. rvInw sYxI Aqy smu`cw stw& hwjr sI[