News & Events

Go Back

bylw kwlj ny AMqrrwStrI bwlVI idvs mnwieAw

Amr ShId bwbw AjIq isMG juJwr isMG mYmorIAl kwlj bylw dy postgryjUeyt bwieEtYknwlojI ivBwg ny AMqrrwStrI bwlVI idvs mnwieAw[ ipRMsIpl fw. sqvMq kOr SwhI ny d`isAw ik hr swl ieh idvs 11 AkqUbr nMU mnwieAw jWdw hY[ dunIAw Br iv`c bytIAW Sosx dw iSkwr ho rhIAW hn[ XU.AYn.E. dI irport muqwibk dunIAW Br iv`c 3 iv`coN ie`k AOrq ihMsw dI iSkwr hY[ koivf-19 dy PYlx qoN bwAd AOrqW Aqy kuVIAW iKlwP ihMsw Aqy Kwskr GrylU ihMsw iv`c vwDw hoieAw hY[ auhnW ieh vI d`isAw ik G`to-G`t 60% dyS Ajy vI DIAW dy jmInI h`kW dy iKlwP hn[ dunIAw Br iv`c hr cOQI lVkI kol nw is`iKAw hY, nw hI koeI kmweI dw swDn hY ijs krky 47 imlIAn AOrqwN grIbI dy Gyry iv`c hn[ ies leI swnMU ‘myrI Awvwz, swfw brwbr Biv`K’ ADIn lVkIAW leI qr`kI dy rwh Kolxy cwhIdy hn[ auhnW ikhw ik swnMU ies g`l dw mwx hY ik swfy kwlj iv`c bhuq swrIAW bytIAW pV rhIAW hn Aqy AsIN hr sMBv koiSs krWgy ik auhnW leI AsI vDIAw mwhOl isrj skIey[ fw. mmqw AroVw AweI.ikau.ey.sI. knvInr ny d`isAw ik kwlj iv`c AweI.sI.sI. sY`l cldw hY ijs dw audyS bytIAW leI aujv`l Biv`K isrjxw Aqy auhnW nUM svY-r`iKAw leI jwgrUk krnw hY[ ies mOky Aiss.pRo. rmndIp kOr ny Awpxy ivcwr sWJy kIqy[ pRogrwm dw sMcwln Aiss.pRo. nvjoq BwrqI Aqy Aiss.pRo. mnpRIq kOr ny kIqw[ ies mOky Aiss.pRo. mnpRIq kOr, jspRIq kOr, fw.AvnI ivj, Aiss.pRo. lv isMglw Aqy Aiss.pRo. nvrIq Swiml sn[