News & Events

Go Back

bylw kwlj ny sYp qihq ivSv invws idvs mnwieAw

Amr ShId bwbw AjIq isMG juJwr isMG mYmorIAl kwlj bylw ny ivSv invws idvs mnwieAw[ kwlj ipRMsIpl fw. sqvMq kOr SwhI ny d`isAw ik hr swl ieh idvs AkqUbr iv`c mnwieAw jWdw hY[auhnW d`isAw sMXukq rwStr mhWsBw ny PYslw kIqw ik qyzI nwl SihrIkrn dIAw muSklW, vwqwvrn Aqy mnu`KI grIbI au`qy ies dy pRBwvW dI jWc krn leI v`K-v`K gqIivDIAW dw AXojn krnw zrUrI hY[ivSv invws idvs qy by-GrW leI Awsrw, swfw nybrhu`f, sur`iKAq SihrW, pwxI Aqy sYnItySn dy m`uidAW qy crcw kIqI jWdI hY[ ies pRogrwm dy mu`K bulwry Aiss.pRo. mnpRIq kOr bwieEtYknwlojI ivBwg ny koivf mhWmwrI dOrwn 2020 dy QIm ‘ swirAW leI irhwieS, iek vDIAW Biv`K’ qy ivsQwr pUrvk ividAwrQIAW nwl crcw kIqI qy kMipaUtr rwhIN pRsqUq kIqw[ ies mOky l`gB`g bwieEtYknwlojI dy 75 ividArQIAW ny sm`isAwvW nMU h`l krn dy rsqy d`sy[ fw. mmqw AroVw knvInr sYp ny d`isAw ik sv`Cqw kwrj Xojnw ADIn bylw kwlj ny keI pRogrwm aulIky hn[ ijs dy nwl ielwky dy swry ividAwrQIAW nMU joiVAw jwvygw[ pRogrwm dy koAwrfInytr Aiss.pRo. sMjIvnI Aqy Aiss.pRo. AmrjIq isMG ny swry BwgIdwrW dw DMnvwd kIqw[ ies mOky Aiss.pRo. rmndIp kOr , Aiss.pRo. jspRIq kOr, fw. AvnI ivj, Aiss.pRo. lv isMglw, Aiss.pRo. nvrIq, Aiss.pRo.nvjoq BwrqI Aqy Aiss.pRo. mnpRIq kOr Swiml sn[