News & Events

Go Back

bylw kwlj ivKy pRXogSwlw jwgrUkqw AiBAwn qihq ie`k rozw vrkSwp

Amr ShId bwbw AjIq isMG juJwr isMG mYmorIAl kwlj, bylw dy iPzIkl swieMisz ivBwg v`loN pRXogSwlw jwgrUkqw AiBAwn qihq ivSy ‘qy ie`k rozw vrkSwp lgweI, ijs iv`c v`K v`K klwsW dy 95 ividAwrQIAW ny ih`sw ilAw[ies vrkSwp dy mu`K bulwry fw. blivMdr kOr ( pI.AYc.fI., AweI.AweI.tI ropV)ny AwnlweIm gUglmIt AYp rwhIN smUh stwP Aqy ividAwrQIAW nUM sMboDn kIqw[ bylw kwlj dy ipRMsIpl fw. sqvMq kOr SwhI ny fw. blivMdr kOr dw hwridk svwgq kIqw[fw. SwhI ny auhnW dIAW pRwpqIAW bwry cwnxw pwauNdy hoey d`isAw ik fw. blivMdr kOr bylw kwlj dI hI hoxhwr ividAwrQx sI, ijHnW ny AwpxI au`c ividAw bYljIAm, polYNf Aqy AmrIkw qoN pRwpq kIqI[fw. blivMdr kOr ny ividAwrQIAW nUM pRXogSwlw, hspqwl Aqy Awly duAwly iv`c pwey jwx vwly hwnIkwrk rswiexW, auhnW dIAW iksmW Aqy rswiexW dy srIr Aqy vwqwvrx au`qy bury pRBwvW bwry d`isAw[auhnW ny iehnW rswiexW qoN bcx dy v`K v`K qrIky d`sy[fw. blivMdr kOr ny ividAwrQIAW nUM pRXogSwlw iv`c vrqy jwx vwly rswiexW dI hYNfilMg, storyz Aqy imAwd Kqm ho cu`ky rswiexW dy shI qrIky nwl inptwry dIAW v`K v`K qknIkW bwry d`isAw[

i&zIkl swieMs ivBwg dy muKI fw. bljIq isMG ny fw. blivMdr kOr dw DMnvwd krdy hoey ikhw ik ieh pRogrwm nw isrP ividAwrQIAW iv`c pRXogSwlw iv`c rswiexW dw shI FMg nwl vrqoN isKweygw, blik vwqwvrx iv`c mOjUd rswiexW pRqI ividAwrQIAW nUM jwgrUk krvwweygw[auhnW ny ies pRogrwm dy bwKUbI sMcwln leI smUh stwP nUM vDweI id`qI[ies mOky shwiek.pRo. jspRIq kOr, primMdr kOr, rmnjIq kOr, ihmwnI sYxI, nyhw cOhwn mOjUd sn[