News & Events

Go Back

au~nq Bwrq AiBAwn skIm qihq bylw kwlj ny hPqwvr pRogrwm dI kIqI SurUAwq

Amr ShId bwbw AjIq isMG juJwr isMG mYmorIAl kwlj, bylw ny ie`k hPqw kimaUntI srivisz pRogrwm dI SurUAwq kIqI[ ies dI jwxkwrI idMidAW ipRMsIpl fw.sqvMq kOr SwhI ny d~isAw ik hr swl bylw kwlj dy AiDAwpkW duAwrw 5 god ley ipMfW iv`c jw ky v`K-v~K mu~idAW qy Awpxy ivcwr sWJy kIqy jWdy hn qW jo sMsQw Awpxy igAwn ADwr dI vrqoN krky god ley ipMfW dI AwriQk Aqy smwijk byhqrI leI Xogdwn pw sky[ auhnW d~isAw ik is~iKAw mMqrwly dy ies pRogrwm ADIn bylw kwlj ipCly 5 swl qoN kMm kr irhw hY[ ies ADIn A`j ipMf BYroNmwjrw ivKy dysI Kwd vMfI geI Aqy kwlj duAwrw iqAwr kIqy gey mwsk vMfy gey qW jo koivf dOrwn v`D qoN v`D smwj nUM Pwiedw phuMcwieAw jw sky[ kwlj pRbMDk kmytI dy pRDwn s.sMgq isMG lONgIAw ny d~isAw ik Awpxy Awp nUM l`Bx dw sB qoN vDIAw qrIkw hY Awpxy Awp nUM dUijAW dI syvw iv`c guAwauxw[ smwj dI syvw, pRmwqmw dI syvw hY[ AweI.AweI.tI. id`lI dy koAwrfInySn qihq au~nq Bwrq muihMm duAwrw pyNfU Bwrq dIAW ivkws cuxOqIAW dw h`l krn leI au~c is~iKAw sMsQwvW nUM joVnw Aqy AiBAws muh~eIAw krvw ky smwj iv`c nyk pRxwlI clwauxw bhuq hI pRSMSwXog kdm hY[ fw. mmqw AroVw koAwrfInytr XU.bI.ey. ny d~isAw ik bylw kwlj dI tIm jYivk KyqI, KyqIbwVI dy ivklp Aqy vwqwvrx p`KI suDwr, smwijk jwgrUkqw sik~l ieMfIAw nivAwaux Xog aUrjw sroqW dI vrqoN srkwr duAwrw clweIAW skImW bwry ru-b-rU krvaux dw Xqn krdI hY[ fw.hrpRIq kOr ny ipMf qoN Awey swry mihmwnW dw DMnvwd kIqw[ ies mOky shwiek pRo. primMdr kOr, shwiek pRo. AmrjIq isMG, SRImqI AminMdr kOr, srpMc SRImqI rwjivMdr kOr, mYNbr SRImqI rvnIq kOr, SRImqI gurmIq kOr, swbkw pMc SRI kuldIp isMG, s. jrnYl isMG, sUbydwr gurmIq isMG gurduAwrw isMG sBw kmytI mYNbr, SRI jgdIS isMG j`gI, SRI primMdr isMG, SRI hrjIq isMG Awid Swiml sn[