News & Events

Go Back

bylw kwlj ny rwStrI sVk sur`iKAw mhInw mnwieAw

Amr ShId bwbw AjIq isMG juJwr isMG mYmorIAl kwlj, bylw ny rwStrI sVk sur`iKAw mhInw 18 jnvrI qoN 17 PrvrI mnwieAw igAw[ ipMRsIpl fw. sqvMq kOr SwhI ny AYn.AYs.AYs. koAwrfInytr Aiss.pRo. AmrjIq isMG Aqy Aiss.pRo. sunIqw rwxI nMU v`K-v`K gqIivDIAW nUM krvwaux leI vDweI id`qI[ auhnW “sVk sur`iKAw, jIvn r`iKAw” qy zor id`qw Aqy d`isAw ik hr swl 1.50 l`K lok sVk hwdisAW krky AwpxI jwn guAw rhy hn, jdo ik l`KW lok Apwihj ho rhy hn[ ies leI bylw kwlj ivKy ie`k mhIny qoN Al`g-Al`g gqIivDIAW krvweIAW jw rhIAW hn[Aiss.pRo. AmrjIq isMG ny d`isAw ik v`K-v`K gqIivDIAW iv`c Awn-lweIn lYkcr, kuiez, postr mukwbly Aqy pRSwsn qoN lYkcr (s. suKdyv isMG ey.AYs.AweI. ropV) dy nwl-nwl hIro hWfw (SRI AimRq Srmw, tryinMg APsr hWfw motrswiekl Aqy skUtr pRweIvyt ilimitf ropV) qoN vrkSwp krvweI geI, ijs dw 335 ividAwrQIAW ny Pwiedw auTwieAw[