News & Events

Go Back

bylw kwlj ivc BwrqI sMivDwn dI 70vIN vrygMF mnweI[

Amr ShId bwbw AjIq isMG juJwr isMG mYmorIAl kwlj bylw ivKy BwrqI sMivDwn dI 70vIN vrygMF mnweI geI[kwlj dy ipRMsIpl surm`K isMG ny BwrqI sMivDwn bwry d`sidAW ikhw ik Bwrq 15 Agsq 1947 nUM Awjwd hoieAw Aqy Awjwd Bwrq dw Awpxw sMivDwn iqAwr krnw mu`K loV bx geI sI ijs nUM iqAwr krn leI sMivDwn sBw dw inrmwx kIqw igAw ijs ivc swry vrgW dy numwieMdy Swml kIqy gey qy ies kmytI duAwrw 26 nvMbr 1949 nUM sMivDwn bxw ky iqAwr kr id`qw jo 26 jnvrI 1950 nUM lwgU hoieAw[sMivDwn inXmW dw auh sMigRh hY ijs Anuswr Bwrq dw swrw pRswSn clwieAw jWdw hY[ sMivDwn dy SurU ivc hI pRsqwvnw AMikq kIqI geI hY ijs ivc sMivDwn dy pUry audySW dw vrxn kIqw igAw hY[ pRsqwvnw nUM sMivDwn dI Awqmw vI mMinAw jWdw hY ikauNik sMivDwn dI pRsqwvnw ivc hI AMikq hY ik Bwrq iek lokqMqrI gxrwj qy Drm inrp`K rwj hovygw ij`Qy smwnqw, suqMqrqw, eykqw, inAW qy BrwqrI Bwv Awid hovygw[

ies mOky fw. sqvMq kOr SwhI, fw. bljIq isMG, fw. mmqw AroVw pRo sunIqw rwxI smyq smUh stwP qy ividAwrQI hwjr sn[