News & Events

Go Back

bylw kwlj ivKy ‘mUk Aqy mUfl’ qy vrkSwp

Amr ShId bwbw AjIq isMG juJwr isMG mYmorIAl kwlj bylw ivKy ‘mUk Aqy mUfl qy vrkSwp krvweI geI[ ipRMsIpl surmu~K isMG ny d`isAw ik ieh vrkSwp nweIilt, cMfIgVH, ropV Aqy AweI.ikaU.ey.sI. bylw dy sihXog nwL bhuq hI sPlqwpUrvk spMn hoeI[ ies iv`c rwStrI ieMstIicaUt AwP ielYktRoinks Aqy ienPwrmySn tYknwlojI dy juAwieMt fwierYktr AnIqw bu~DIrwjw Aqy fw. srvn isMG ifptI fwierYktr ny mwihrW dy qOr qy iSrkq kIqI[ sMXukq fwierYktr ny d`isAw ik mUk ie`k ivSwl Ku~lw Awn-lweIn kors hY ijsdw lwB koeI vI ikqy vI kdoN vI igAwn iv`c vwDw krn leI kr skdw hY[ Bwrq srkwr ny AwnlweIn igAwn vMfx leI, kroVW rupey Krc krky ‘svMXm’ nUM hoNd iv`c ilAWdw hY[ swry AiDAwpkW nUM iesdw BrpUr Pwiedw lYxw cwhIdw hY[ fw.srvn isMG ny mUfl bwry jwxkwrI d`sdy ikhw ik ieh ie`k muPq Aqy Epn sors lrinMg mYnyjmYNt isstm hY jo pI.AY~c.pI. iv`c iliKAw igAw hY[ ies dI vrqoN AjokI is~iKAw pRxwlI iv`c kIqI jWdI hY, ieh eI-lrinMg tUl isiKAwrQIAW leI AnukUl hY[ ies iv`c AiDAwpk Awpxy ividAwrQIAW dw Gr bYTy tYst lY skxgy Aqy igAwn sm`grI vMf skxgy[ ipRMsIpl surmu~K isMG ny AweI.ikaU.ey.sI.dy ko-AwrfInytr fw.mmqw AroVw dy ies auprwly dI SlwGw kIqI[ auhnW Awey mihmwnW nUM snmwinq kIqw Aqy kwlj iv`c mUfl jld hI lwgU krn leI ikhw[ ies vrkSwp dw 100 isiKAwrQIAW ny Pwiedw ilAw[ ies mOky fw.sqvMq kOr SwhI, fw.bljIq isMG, fw. privMdr kOr Aqy smu`cw stwP mOjUd sI[