News & Events

Go Back

bylw kwlj ivKy rwStrI poSx hPqw mnwieAw igAw

Amr ShId bwbw AjIq isMG juJwr isMG mYmorIAl kwlj bylw, ropV dy bwieEtYknwljI Aqy PUf pRosYisMg ivBwg v`loN rwStrI poSx hPqw mnwieAw igAw[ kwlj dy ipRMsIpl fw. sqvMq kOr SwhI ny d`isAw ik swfI ijMdgI iv`c poSx Aqy ies dI mh`qqw pRqI jwgrUk krn Aqy kupoSx dI sm`isAw nUM rokx leI 1 sqMbr qoN 7 sqMbr q`k ivBwg v`lo v`K-v`K gqIivDIAW nUM Awn-lwien qrIky nwl bhuq hI sucwrU FMg nwl clwieAw igAw[ auhnW ikhw ik AsIN ieh pRogrwm ie`k mhIny leI clwvWgy Aqy rwStrI ivSy “shI Kwxw ,dwxw duAwrw dwxw’ nUM Poks krWgy[ ies mOky auhnW ny 200 ividAwrQIAW dy Awn-lwien dy nwl-nwl AiDAwpkW nUM vI shuM cukweI[pRDwn kwlj pRbMDk kmytI s. sMgq isMG loNgIAw ny koivf-19 dOrwn smwj nUM jwgrUk krn leI kwlj dy auprwilAW dI pRSMsw kIqI] kwlj pRbMDk kmytI dy mYnyjr s. suKivMdr isMG ivskI ny kronw mhWmwrI dOrwn ishqmMd Kwxw Kwx dIAW SYlIAW qy jwgrUk kIqw Aqy shI poSx dys rOSn qy crcw kIqI[ kwlj pRbMDk kmytI dy sk`qr s. jgivMdr isMG pMmI ny XU.jI.sI. dIAW hdwieqW muqwibk rcnwqmk ivAMjnW, kuiej mukwbilAW dI SlwGw kIqI[ [bwieEtYknwljI Aqy PUf pRosYisMg ivBwg dy muKI fw. mmqw AroVw ny d`isAw ik v`K-v`K pRkwr dIAW gqIivDIAW hr roj c`l rhIAW hn ijhnW iv`c postr mukwbly, kuiej, ivAMjn mukwbly, rcnwqmk pySkwrI Aqy jwgrUkqw BwSx ho cu`ky hn[ jyqU ividAwrQIAW nUM mhIny dy AMq iv`c srtIiPkyt id`qy jwxgy[ ies mOky fw. bljIq isMG, pRo. ipRqpwl isMG, pRo.ArmjIq isMG, pRo.mnpRIq kOr, pRo. rmnpRIq kOr, pRo. lv isMglw, pRo. nvrIq, pRo. nvjoq BwrqI Aqy pRo. mnpRIq kOr Swiml sn[