News & Events

Go Back

bylw kwlj iv`c auqSwh pUrvk cl irhw 45 idnW Xogw tryinMg pRogrwm

Amr ShId bwbw AjIq isMG juJwr isMG mYmorIAl kwlj bylw dy ividAwrQIAW leI 45 idnW dw blYNff mof rwhIN (Awn Aqy AwP lwien) Xogw tryinMg pRogrwm 15 mwrc qoN bVy hI auqSwh pUrvk cl irhw hY[pRogrwm dy koAwrfInytr pRo. AmrjIq isMG qy pRo. sunIqw rwxI ny d`isAw ik ies pRogrwm iv`c AY`n. sI. sI. qy AY~n. AYs. AYs. dy 70 dy krIb ividAwrQI ih`sw lY rhy hn[ kwlj ipRMsIpl fw. sqvMq kOr SwhI ny d`isAw ik Xog gurU suicMq kOr soFI, vloN rwaUNf glws PwaUfysn ies pRogrwm dy irsors prsn hn, ijnHW kol Xog Kyqr iv`c 40 swlW dw qjrbw hY Aqy Bwrq qy ivdysW ivc 3000 qoN ijAwdw Xogw nwl sMbMDq pRogrwm krvwey hoey hn[45 idnW dy ies tryinMg pRogrwm iv`c iQaUrI qy pYRktIkl Al`g-Al`g twipk lY ky krvwey jw rhy hn ijnHW ivc Xogw qy ishqmMd jIvn ivc buinAwdI kors dy qihq Xog dy A`T AMg, Awsx, pRwxwXwm, pMc koS dI Dwrnw, hT Xog dw sMklp, Xogw AiBAws dy mwrg Aqy rukwvtW, srIrk mwnisk qy Bwvnwqimk ishq, qxwA qy iKcwA nUM Gtwauxw, BwvnwvW, ivcwr qy ivvhwr nUM tYRk krnw, svY pRMbDn Awid Swml hn[ auhnW d`isAw ik ieh poRgrwm 26 ApRYl q`k iesy qrW hI cldw rhygw[ fw. SwhI ny poRgrwm koAwrfInytrW nUM ishq pRqI jwgrUkqw poRgrwm aulIkx leI vDweI id`qI[ ies mOky fw. bljIq isMG, fw. mmqw AroVw qy smUh stwP qy ividAwrQI hwjr sn[