News & Events

Go Back

National Conference on Human Rights, Civilization & Culture in emerging Globalized World on 27-28 Feb 2015

A national level conference on Human Rights, Civilization & Culture in emerging Globalized World was organized by our college. On 27 Feb 2015 S. Daljit Singh Cheema, Education Minister, Punjab inaugurated the Bibi Sharan Kaur Sports Training Hall of our college.

The conference was inaugurated by S. Harjinder Singh Walia, HOD, Department of Journalism, Punjabi University, Patiala along with S. Devinder Singh Jattana and S. Sangat Singh Longia, Secretary and Senior Vice President of Managing Committee of our college respectively.

Key speakers on Day 1 were S. Harjinder Singh Walia, HOD, Department of Journalism, Punjabi University, Patiala, Jatinder Singh Pannu, Editor, Nava Zamana, Jalandhar and S. B S Thakur, member Punjab State Human Rights Commission.

Key speakers on Day 2 were Dr Kuldip Singh Dhir, ex Dean, Punjabi University, Patiala, Dr. J A Khan, ex Dean, College Development Council, Punjabi University, Patiala and S. Swaran Singh Bhangu, journalist.

bylw kwlj ivKy mnu~KI AiDkwr s~iBAqw Aqy s~iBAwcwr qy kwnPrMs

Amr ShId bwbw AjIq isMG juJwr isMG mYmorIAl kwlj bylw ivKy mnu~KI AiDkwrW, s`iBAqw Aqy s`iBAwcwr dy ivSy nwL sbMDq do rozw kwnPrMs dw AwXojn kIqw igAw[ ies smwgm dI SurUAwq kwlj pRbMDk kmytI dy sk~qr s. dyivMdr isMG jtwxw jI, sInI. mIq pRDwn s.sMgq isMG lONgIAw, ipRMsIpl surm~uK isMG Aqy ies kwnPrMs dy pihly bulwry fw.hrijMdrpwl isMG vwlIAw jI ny SmW rosn krky kIqw[ ies mOky pRo.mmqw AroVw ny sB qoN pihlW ividAwrQIAW Aqy AiDAwpkW nUM ies kwnPrMs bwry mu~FlI jwxkwrI id`qI[ ies kwnPrMs nUM sMboDn krdy hoey pihly vkqw fw. hrijMdrpwl isMG vwlIAw jI ny mnu~KI AiDkwrW dI g`l krdy hoey ies bwry d`isAw ik ikvyN A`j dw smwj v`K-v~K qrIikAW nwL Kud hI mnu~KI AiDkwrW dI aulMGxw kr irhw hY, auhnW ny sB nUM mnu~KI AiDkwrW dI aulMGxw nw krn Aqy ho rhIAW aulMGxwvW rokx leI pRyirq kIqw[ kwnPrMs dy dUjy vkqw SRI jiqMdr pMnU AwfItr nvW jmwnw jI ny d`isAw ik 10 dsMbr 1948 iv`c mnu~KI AiDkwrW bwry PYsly nUM XU.AYn.E ny pws kIqw sI, hryk swl 10 dsMbr nUM iesy krky mnu~KI AiDkwr idvs mnwieAw jWdw hY[ auhnW ny p`CmI dySW dy cMgy mnu~KI AiDkwrW nUM Awpxy dyS iv`c Apxwaux leI pRyirq kIqw[ auhnW ny is~K ieiqhws iv`coN hvwly idMidAW SRI guru qyg bhwdr swihb jI Aqy PiqhgVH swihb Coty swihbjwidAW nUM nIhW iv`c icnx smyN hoey mnu~KI AiDkwrW dy Gwx dI vI crcw kIqI[ kwnPrMs dy qIjy vkqw SRI blijMdr isMG Twkur mYNbr pMjwb ihaUmn rweIt kimSn ny mnu~KI AiDkwrW dy kwnUMnI p`K qoN sB nUM jwxU krvwieAw[ ies auprMq kwlj pRbMDk kmytI dy AhudydwrW ny Awey ivSyS mihmwnW nUM snmwn icMn ByNt krky snmwinq kIqw[ ies mOky styj sk`qr dI BUimkw pRo.mmqw AroVw ny bwKUbI inBweI[ ies kwnPrMs smwgm iv`c hwjr ividAwrQIAW Aqy AiDAwpkW leI cwh Aqy Kwxy dw ivSyS pRbMD kIqw hoieAw sI[

fw.dljIq isMG cImw ny bylw kwlj iv`c bIbI Srn kOr mYmorIAl mltIprpz hwl dw audGwtn kIqw

Amr ShId bwbw AjIq isMG juJwr isMG mYmorIAl kwlj bylw ivKy nvyN auswry bIbI Srn kOr mYmorIAl sports tRyinMg hwl dw audwGtn pMjwb srkwr dy is~iKAw mMqrI fw. dljIq isMG cImw jI ny rIbn k`t ky kIqw[ ies smwgm dOrwn kwlj dy ipRMsIpl surm~uK isMG jI ny sB qoN pihlW sMboDn krdy hoey v`K-v~K sKSIAqW Aqy mu~K mihmwn jI nUM 'jI AwieAw nUM' AwiKAw[ kwlj pRbMDk kmytI dy sk~qr s.dyivMdr isMG jtwxw jI ny sMboDn krdy hoey d`isAw ik ikvyN ies kwlj ny bhuq Coty p`Dr qoN SurUAwq krky A`j Awpxy Awp nUM pMjwb dIAW au`c is~iKAw dyx vwLIAW sMsQwvW Swml kIqw hY[ auhnW ny ies kwlj iv`c c`l rhy v`K-v~K korsW Aqy hr Kyqr iv`c ivSyS auplbDIAW bwry vI d`isAw[ ies kwlj dy hwl dw nW bIbI Srn kOr r`kx dy mMqv bwry d`sdy hoey ikhw ik bIbI Srn kOr jI dI is~K ieiqhws iv`c vfmu~ly Xogdwn nUM Xwd kridAW hI ies hwl dw nW bIbI Srn kOr mYmorIAl sports tRyinMg hwl r`iKAw igAw hY[ ijs iv`c bhuq hI vDIAw rwStrI p`Dr bYfimMtn kort iqAwr kIqw igAw hY[

ies auprMq bIbI jgmIq kOr sMDU hlkw ieMcwrj ny sMboDn krdy hoey is~iKAw mMqrI jI dy auhnW dy ielwky dy kwlj iv`c phuMcx qy DMnvwd krdy hoey v`D qoN v`D kwlj dI mwlI shwieqw dI mMg kIqI [ smwgm dy mu~K mihmwn fw.dljIq isMG cImw jI ny sMboDn krdy hoey swrI pRbMDk kmytI, ividAwrQIAW Aqy kwlj stwP nUM nvyN auswry mltIprpj hwl dIAW audGwtnW id`qIAW Aqy ies kwlj dI v`K �v~K KyqrW iv`c vDIAw kwrguzwrI leI SlwGw vI kIqI[ auhnW ny ies mOky qy pMj l~K rupey dI mwlI shwieqw dyx dw AYlwn vI kIqw Aqy ieh ivSvwS idvwieAw ik auh kwlj leI hr loVINdy Xogdwn leI hmySw iqAwr rihxgy[ ies mOky kwlj pRbMDk kmytI dy pRDwn bIbI rwjbMs kOr, sInI. mIq pRDwn s.sMgq isMG lONgIAw, mYnyjr s.suKivMdr isMG ivskI, s.igAwn isMG bylw, s.hrnyk isMG BUrw , s.AmrjIq isMG m`kovwL, bIbI sqvMq kOr sMDU swbkw kYbint mMqrI, fw.Ajmyr isMG pRDwn kwkw rwm cYrItybl tr`st, s.jsvIr isMG AwfItr, pRDwn pRYs kl`b s.bhwdrjIq isMG smyq ielwky dIAW pRmu~K sKSIAqW hwjr sn[

bylw kwlj ivKy mn~uKI AiDkwrW nwl sMbMDq kwnPrMs dw swndwr smwpn

Amr shId bwbw AjIq isMG juJwr isMG mYmorIAl kwlj bylw ivKy mn~uKI AiDkwrW, s~iBAqw Aqy s~iBAwcwr nwl sMbMDq kwnPrMs dw dUsrw Aqy AKIrI idn vI bhuq swndwr irhw[ A~j dy idn dy surUAwqI sYsn ivc sB qoN pihlW fw. kuldIp isMG DIr, swbkw fIn Akwdimk pMjwbI XUn.vristI pitAwlw ny mnu~KI AiDkwrW qy Awpxy ivcwr ividAwrQIAW qy kwnPrMs ivc swiml sroiqAW nwl swJy kIqy[ aunHW ies ivsy nMU Awpxy ivcwrW bhuq fUMGy FMg nwl lokW swhmxy pys kIqw Aqy mn~KI AiDkwrW dy mh~qv nMU drswieAw[ ies kwnPrMs dy dUsry vkqw s. svrn isMG BMgU ny vI mn~uKI AiDkwrW dy ivsy Awpxy ivcwr d~sdy hoey ividAwrQIAW nMU Awpxy AiDkwrW nMU smJx dy nwl nwl dUjy dy AiDkwrW ivc rukwvt nw pwaux leI pyirq kIqw[ ies kwnPrMs ivc Koj p~qr pyskwrI Aqy postr p~qr pyskwrI dw mukwblw vI krvwieAw igAw[ Koj p~qr pyskwrI ivc po. Amirqw sMDU Aqy po hrpIq kOr bylw kwlj ny pihlw po. hrpIq isMG iBErw bylw kwlj Aqy po jgpwl isMG isvwilk kwlj nMgl ny dUjw Aqy po. lvlIn kOr srkwrI kwlj ropV ny qIsrw hwsl kIqw iesy qrHW jo postr p~qr pyskwrI mukwbly sn aunHW ivc fw. gurpIq kOr srkwrI kwlj ny pihlw, po. nvnIq kOr po. rkys josI po pvn b~Dx bylw kwlj ny dUjw Aqy po.rwjvIr isMG bylw kwlj ny qIjw sQwn pwpq kIqw[ ienHW swry jyqU poPYsr sihbwnW nMU srtIiPkyt dy ky snmwinq kIqw igAw[ ividAwrQIAW dy mukwbilAW ivc komlpIq kOr AYm.AYs.sI. bwieEtY~k ny pihlw, divMdrjIq kOr AYm.AYs.sI. bwieEtY~k ny dUjw Aqy mnpIq kOr, rwjdIp kOr qy vIns bMsl AYm.AYs.sI. (AweI.tI.) ny sWJy qOr qy qIjw sQwn pwpq kIqw Aqy ienHW nMU vI srtIiPkyt dy ky snmwinq kIqw igAw[

ies smwgm dy mu~K mihmwn fw. jy.ey. Kwn, fIn pMjwbI XUnIvristI pitAwlw ny vI mn~KI AiDkwrW, s~iBAqw Aqy s~iBAwcwr au~qy Awpxy ivcwr d~sdy hoey d~isAw ik smwj do qrW dy huMdy hn psU smwj qy mnu~KI smwj pr mnu~KI smwj vwsqy hI ienHW AiDkwrW dI ivvsQw kIqI geI hY qy swnMU sB nMU ienHW dI pwlxw krn dy nwl nwl dUsirAW dy AiDkwrW nMU nw Kqm krn dw px krnw cwhIdw hY[ kwlj pbMDk kmytI dy sk~qr s. dyivMdr isMG jtwxw ny AMq ivc ies mOky qy sMboDn krdy hoey swrIAW Aihm sKsIAqw dw ies kwnPrMs ivc swiml hox qy DMnvwd kIqw Aqy ikhw ik ies kwnPrMs ivc drjnW fYlIgytW ny Awpxy Koj pypr pVH ky ih~sw pwieAw Aqy ies qrHw ies kwnPrMs ivc mnu~KI AiDkwrW dy ivsy fUMGw ivcwr ivmrs hoieAw[ aunHW ny kwnPrMs dy AwXojkW nMU ies dI sPlqw leI vDweI vI id~qI[ ies mOky bqOr kwnPrMs koAwrfInytr po. mmqw AroVw dI BUimkw slwGwXog sI[ AMq ivc swry ivsys mihmwnW nMU sk~qr dyivMdr isMG jtwxw, sInIAr mIq pDwn sMgq isMG lOgIAw, ipMsIpl surmu~K isMG jI ny snmwn icMnH dy ky snmwinq kIqw[ ies nYsnl kwnPrMs ivc 400 dy krIb fYlIgyt Aqy Awbjrbr smyq smUh kwlj stwP Aqy ividAwrQI hwjr sn[